ติดต่อเรา


การติดต่อ
กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 14 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel/Fax. : 0 2265 6684
E-mail : bdpolicy@onep.go.th